06 70-515-5833

Adatkezelési szabályzat

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

1. Az adatkezelési szabályzat célja

A Ganbatte Hajrá Sportegyesület,mint adatkezelő (továbbiakban: Adatkezelő), magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen szabályzat tartalmát, amelynek célja, hogy az Adatkezelő az ügyfeleinek, mint felhasználóknak a személyes adatait a mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelően és a jelen szabályzatban meghatározott módon és keretek között kezelje.  Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Az Adatkezelő adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi szabályok folyamatosan elérhetők a https://seijin.hu/ weboldalon az „Adatkezelés Szabályzat” menü pont alatt.

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen szabályzat bármikori módosítására. Az esetleges módosításokról a módosítást megelőző 15 nappal tesz közzé tájékoztatást az elektronikus felületén (weboldal).

Az Adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A jelen szabályzat körében Felhasználónak kell tekinteni minden olyan személyt, aki a https://seijin.hu/ honlapon látogatást tesz, böngészi, vagy annak szolgáltatásait igénybe veszi.

Személyes adatnak minősülnek mind azon adatok, amelyek az egyes szabadon elérhető nyilvános adatbázisokban nem fellelhetőek, de a magánszemély beazonosítására alkalmas személyes adatnak kell tekinteni.

Az Adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelésének részletes szabályait.

2. Az adatkezelő adatai

Név:Ganbatte Hajrá Sportegyesület
Székhely:1081 Budapest, Csokonai utca 10. alagsor 1.
Nyilvántartási szám:01-02-0014372
Eljáró bíróság neve:Fővárosi Törvényszék
Adószám:18215474-1-42
Telefonszám:+36 (70) 515 58 33
E-mail:seijindojo@gmail.com
Weboldalak:https://seijin.hu/

Az adatkezelésért felelős az Adatkezelő, mint egyesület mindenkori elnöke, a szabályzat hatálybalépésekor Darányi Gábor önálló képviseletre jogosult elnök.

2.1 Adatvédelmi tisztviselő

Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselő kinevezésére nem kötelezett a GDPR (EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről) 37. cikke (1) bekezdése alapján.

3. Az adatkezelés elvei és a kezelt személyes adatok köre

Az Adatkezelő a személyes adatok kezelése során köteles megtartani az adatkezelésre vonatkozó jogszabályokban meghatározott alábbi elveket (GDPR 5. cikk (1) bekezdés):

a.)          jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság;

b.)          célhoz kötöttség;

c.)           adattakarékosság;

d.)          pontosság;

e.)          korlátozott tárolhatóság;

f.)           integritás és bizalmas jelleg;

g.)          elszámoltathatóság.

3.1 A honlapon szolgáltatásainak használata során megadandó személyes adatok

A https://seijin.hu/ weboldalon található „Jelentkezés” menüpont alatt az egyesület által nyújtott eseményekre, edzésekre és kurzusokra vonatkozó online jelentkezési szolgáltatás működik, amely szolháltatás használata során a következő személyes adatokat kell megadni: név*; e-mail cím*; telefonszám*.

A https://seijin.hu/ weboldalon a fentiek mellett hírlevél szolgáltatás működik, amely szolgáltatás igénybevétele során a következő személyes adatokat kell megadni: keresztnév*; vezetéknév*; e-mail cím*.

A csillaggal jelölt adatokat kötelező megadni, ezek nélkül ugyanis nem lehetséges a valós kapcsolatfelvétel és a kapcsolattartás, valamint a gördülékeny ügyintézés.

Az adatkezelés során meg kell, hogy feleljen az Adatkezelő adatkezelése a GDPR-nak és a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvénynek (Infó Törvény).

3.2 Technikai adatok

Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

Az Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Az Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

3.3 Cookie-k (Sütik)

3.3.1 A sütik feladata

 • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
 • megkönnyítik a weboldal használatát;
 • minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvassa vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

3.3.2 Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

Az Adatkezelő az https://seijin.hu/ oldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával az Adatkezelő információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljából használja fel. Ezen sütik lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

3.3.3. A sütik használatához a Felhasználónak minden esetben hozzájárulását kell adni a honlapon megjelenő „Az oldalon cookie-kat használunk.” tájékoztató szövegre kattintva felugró ab-lakban. A hozzájárulás megadásának minősül e felugró ablakban feltett kérdésre („Ön elfogadja-e, hogy az oldalon cookie-kat használunk”) történő „Igen” válasz adása, amely az „Igen” gombra történő kattintással adható meg.

3.3.4.     A Felhasználónak a sütik alkalmazására szóló hozzájárulását nem kötelező megadni ahhoz, hogy a honlapot látogatni tudja, ugyanakkor a hozzájárulás megadásának hiányában előfordulhat, hogy a honlap vagy annak egyes aloldalai nem működnek majd megfelelően, illetve a Felhasználó egyes adatokhoz való hozzáférését a honlap megtagadhatja.

3.4 Online szolgáltatásokhoz kapcsolódó adatok

Az Adatkezelő a weboldalon található jelentkezési felületen, és a hírlevélszolgáltatás során a megadott adatokkal dolgozik. (Lásd a 3.1-es pontot). Az adatok valódiságát az Adatkezelő nem ellenőrzi, így a megadott adatok helyességéért a Felhasználó, mint az adatot megadó fél felel.

3.5 Online ügyintézéshez kapcsolódó adatok

Az Adatkezelő https://seijin.hu/ oldalán nem végez online ügyintézéshez kapcsolódó adatgyűjtést.

4. A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje

Az Adatkezelő az alábbi elveket minden érintett oldal esetén egységesen alkalmazza:

Adatkezelés neveFelhasználásaJogalapMegőrzési időAdatkör
Jelentkezési szolgáltatás1. A honlapon nyújtott szolgáltatások teljesítése. 2. Kapcsolatfelvétel, elektronikus, telefonos. 3. Reklám-küldemény a tájékoztatás során elektronikusan küldhető.Az érintett önkéntes hozzájárulásaA szolgáltatás aktív fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).név, e-mailcím, telefonszám
Hírlevélszolgáltatás1. A honlapon nyújtott szolgáltatások teljesítése. 2. Kapcsolatfelvétel elektronikusan. 3. Reklám-küldemény a tájékoztatás során elektronikusan küldhető.Az érintett önkéntes hozzájárulásaA szolgáltatás aktív fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).keresztnév, vezetéknév, e-mail cím
Látogatói adatkezelés a honlapon – sütikezelésInformációk gyűjtése, honlaplátogatás elemzése, honlap és a szolgáltatások fejlesztéseAz érinett önkéntes hozzájárulásaMax. 26 hónap 

5. Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

5.1. Az Adatkezelő tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakaszában visszavonhatják.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egyes körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé.

5.2. Az Adatkezelő felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy abban az esetben, ha nem saját személyes adatait adja meg (pl. munkavállalók vagy családtagok adatait), az adatközlő személy kötelessége és felelőssége, hogy a személyes adat érintettjének a hozzájárulását (adattovábbítási hozzájárulás) beszerezze. Az adattovábbítási hozzájárulást az Adatkezelőnek nem szükséges megküldeni.

Adatkezelés alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes

személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);

 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);

5.3. Az Adatkezelő által végzett valamennyi személyes adatkezelés adatvédelem hatálya alá tartozik. Az Adatkezelő a személyes adatok vonatkozásában adatkezelésre csak akkor jogosult, ha arra jogcímmel rendelkezik.

Az Adatkezelő személyes adatokon végzett adatkezelést, személyes adatok megismerését, gyűjtését vagy felhasználását csak abban az esetben jogosult végezni (akkor rendelkezik jogcímmel),

a.) ha ahhoz a személyes adat jogosultja kifejezett hozzájárulását adta a személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő megismeréséhez és kezeléséhez;

b.) amennyiben az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;

c.) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a személyes adatok jogosultja az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően a személyes adatok jogosultjának kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;

d.) amennyiben az adatkezelés az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

6. Az adatok forrása

Személyes adatok a következő módon kerülhetnek az Adatkezelő kezelésébe:

6.1. Az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben a Felhasználó által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek az Adatkezelő számítógépes rendszerébe

6.2. A Felhasználó önkéntes adatszolgáltatása

7. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre

Az Adatkezelő informatikai rendszereinek működtetésére, valamint bizonyos marketing tevékenységek elvégzésére alvállalkozókat vesz igénybe, akik titoktartási kötelezettség mellett látják el üzemeltetései feladataikat.

Tárhelyszolgáltató

cégnév: 
székhely: 
cégjegyzékszám: 
adószám: 
honlap: 
e-mail cím: 
képviselő neve: 
adatkezelési tájékoztató elérhetősége 

valamint

Online marketing

cégnév: 
székhely: 
cégjegyzékszám: 
adószám: 
honlap: 
e-mail cím: 
telefonszám: 
képviselő neve: 
adatkezelési tájékoztató elérhetősége 

8. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő 2. pontban rögzített elérhetőségein.

8.1 Tájékoztatáshoz való jog

Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

8.2 Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

8.3 Helyesbítés joga

Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

8.4 Törléshez való jog (Az elfeledtetés joga)

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

8.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

8.6 Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

8.7 Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

8.8 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

8.9 Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

8.10 Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatvédelmi jogosítványokkal felruházott közhatalmi szervhez vagy bírósághoz fordulhat az adatkezelővel szemben

8.11 Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név:Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely:1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím:1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon:0613911400
Fax:0613911410
E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap:http://www.naih.hu

9. Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Budapest, 2020.11.16.